Organizational structure

Management board

Name Callsign Phone Role
Victor Tsenkov Tsenkov LZ3NN +359 889 319297, email Chairman
Asen Zahariev Arsenov LZ3AS   Deputy Chairman
Ivan Kirov Kotev LZ1IK   Finance Manager
Boytcho Davidkov Hadzhiyski LZ1BJ   HF Manager
Georgi Nikolov Georgiev     VHF Manager
Ivan Georgiev Ivanov LZ1PJ   HST Manager
Stefan Ventsislavov Alexandrov LZ1WDX +359 878 260360. email EMCOM Manager
Vesselin Georgiev Kotarov LZ5VK   IT Manager
Milen Nikolaev Kusev LZ2MNK   ARDF Manager

 

 

 

 

 

 

Control board

Name Callsign
Yordan Radkov Yankov LZ2UU
Stoyan Petrov Topalov LZ1STQ
Christo Milkov Ignatov LZ3FN

 

 

 

Secretary

Name Callsign
Panayot Asenov Danev LZ1US