ПОКАНА ОТЧЕТНО ОС НА БФРЛ за 2023г.

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ" /БФРЛ/ от членовете на сдружението свиква на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.13, ал.3 от Устава на БФРЛ Общо събрание на сдружението на 23 (двадесет и трети  ) март 2024 година от 12.00 часа в офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5 офис.1 при следният дневен ред:

1.Отчет за дейността на БФРЛ през 2023 год.

2.Приемане на финансовия отчет на БФРЛ  за 2023

3. Приемане бюджет на БФРЛ за 2024.

4. Актуализиране членовете на БФРЛ.

5. Обсъждане на дата за провеждане на изборно събрание на БФРЛ до края на 2024г.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същият ден в 13:00 часа на същото място и при същият дневен ред.