УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 20.01.2023 - РЕШЕНИЯ

Протокол No. 19 от проведено заседание на УС на БФРЛ на 20.01.2023г.

 

Дата и време на провеждането

20 януари 2023 г. от 18:30 ч. до 20:40 ч.

Място на провеждането

Офис на БФРЛ - гр. София,  ж.к. Лагера, бл. 5

Присъствали членове на УС

Виктор Ценков, LZ3NN

Асен Арсенов, LZ3AS

Иван Иванов, LZ1PJ

Иван Котев, LZ1IK

Бойчо Хаджийски, LZ1BJ

Взели отношение задочно:

Веселин Котаров, LZ5VK

Стефан Александров, LZ1WDX

Милен Късев, LZ2MNK

 

Присъствали членове на КС

 

Протоколчик

Панайот Данев, LZ1US

Присъствали гости

Панайот Данев, LZ1US

Пламен Тодоров, LZ3FM

Петър Иванов, LZ1RPI

 

Дневен ред

 1. Отворени задачи от предишните заседания на УС.
 2. Утвърждаване на приетите спортни календари по направления.
 3. Утвърждаване  на принципите на финансиране на български състезатели за участия  на шампионати в чужбина.
 4. Актуални въпроси относно сайта на БФРЛ (базар, проблеми със спама и др.)
 5. Актуални въпроси за вписване на клубовете в Агенцията по вписванията и пререгистрацията им по Закона за спорта след лицензирането на БФРЛ, след изтичане на крайния срок за пререгистрация на ЮЛНЦ в Агенцията по вписвания.
 6. LZDX Contest, дискусия за промяна на условията, отчитане на резултатите за 2022.
 7. Разни:

7.1 Отбелязване на изявилите се и постигнали призови резултати по направления КВ, УКВ, ARDF, HST през изминалата 2022г.

7.2 Балкански КВ шампионат 2023

 

 

След дискусии и гласуване по горепосочените точки бяха взети следните решения:

 

Точка

 

Решение

Срок

Отговорен изпълнение

1.

Отворени задачи от предишните заседания на УС.

 

 1. Продължава работата по дипломите:

УС на БФРЛ отправя покана към всички, имащи възможност да помагат с дипломите на БФРЛ.

 1. Все още класацията на КВ шампион не е окончателно изчислена.

 

 

 

 

 

 

УС на БФРЛ, отговорници по направления, Иван Иванов, LZ1PJ

2.

Утвърждаване на приетите спортни календари по направления.

 

Утвърждава приетите спортни календари по направления, приети от ръководителите по направления в края на 2022г.

В приложението е приложен обобщен спортен календар по направления.

Приключено

УС на БФРЛ

3.

Утвърждаване  на принципите на финансиране на български състезатели за участия  на шампионати в чужбина.

Все още принципите на финансиране не са изчистени и са в процес на изработка. УС на БФРЛ призовава ръководителите по направления до края на март ги представят в окончателен вид.

31.03.2023

Ръководители по направления

4.

Актуални въпроси относно сайта на БФРЛ (базар, проблеми със спама и др.)

 

Със задоволство се отбелязва , че спама е намалял значително през 2023г.

Във връзка с приетото решение броя на обявите в базара да се ограничат до 20 е необходимо на потребителите, които текущо имат повече обяви да бъдат предупредени да ги сведат до 20бр. , в съответствие с взетото решение.

01.03.2023

УС на БФРЛ

5.

Актуални въпроси за вписване на клубовете в Агенцията по вписванията и пререгистрацията им по Закона за спорта след лицензирането на БФРЛ, след изтичане на крайния срок за пререгистрация на ЮЛНЦ в Агенцията по вписвания.

 

На 31.12.2022 изтече крайният срок за пререгистрация на ЮЛНЦ в агенцията по вписванията. УС на БФРЛ констатира, че следните клубове, членове на БФРЛ не са изпълнили това изискване:

Спортен клуб Електрон,

Сдружение Технотрон,

Радиоклуб Бяла,

Сдружение "Тракийска роза",

СУАТ БГ,

Ако междувременно посочените клубове са предприели стъпки за пререгистрация, моля да предоставят необходимите документи пред УС на БФРЛ. В противен случай те няма да съществуват юридически и съответно не могат да са членове на БФРЛ.

01.03.2023

УС на БФРЛ, LZ3NN

6.

LZDX Contest, дискусия за промяна на условията, отчитане на резултатите за 2022.

 

 Постъпили са две предложения по отношение на провеждане LZDX Contest:

6.1 Премахване на хартиените логове:

Единодушно прието.

 

6.2 Добавяне на 160 m обхват.

Отхвърлено с мнозинство, с един глас въздържал се на LZ5VK със следните мотиви:

Взимането на решение от този тип трябва да се вземат предвид мненията на участниците - както от България, така и извън България.“

 

Основната част от  УС на БФРЛ счита, че на този етап добавянето на 160 m не е целесъобразно и няма никаква сигурност, че това ще допринесе за популяризиране на контеста, дори напротив. Ясно е, че това състезание, визитна картичка на българското радиолюбителство в бъдеще трябва да се развива, но това трябва да става с доста по сериозна дискусия и обсъждане. Не бива да се вземат прибързани решения с неясни резултати.

 

Приключило

 

7.

Разни

 

 

 

7.1

Отбелязване на изявилите се и постигнали призови резултати по направления КВ, УКВ, ARDF, HST през изминалата 2022г.

 

УС на БФРЛ излиза с инициатива да отбележи изявилите се радиолюбители по основните направления КВ, УКВ, ARDF, HST. В тази връзка до 31.03.2023 се приемат предложения на us@bfra.bg

След този срок данните ще се обобщят и ще се публикуват.

Не се предвиждат материални и други награди. Това преди всичко ще е почетен списък.

31.03.2023

УС на БФРЛ

7.2

Балкански КВ шампионат 2023

10-ти Балкански КВ контест ще се проведе на 12.02.2023г. от 15:00 до 19:00
 

12.02.2023

Панайот Данев, LZ1US

 

Приложение 1. Спортен календар за 2023г. по направления

 

 

Водещ заседанието: ……………………………………..  Протоколчик: ......................................

Виктор Ценков, LZ3NN                                                    Панайот Данев, LZ1US

 

 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

 

            БЪЛГАРСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ НА КВ ПРЕЗ 2023 Г.

ДАТА

ДЕН  НА ПРОВЕЖДАНЕ

ВРЕМЕ

ВИД

СЪСТЕЗАНИЕ

ОРГАНИЗАТОР

15.01

неделя

1400-1759 LZT

CW/SSB

КВ първенство „Милара контест”

Радиоклуб “Милара”

04.02

събота

1400-1759 LZT

CW/SSB

КВ първенство „Васил Левски - 2023”

Радиоклуб “Болкан контест груп”

12.02

неделя

1500-1900 LZT

CW/SSB

Юбилеен десети Балкански КВ контест

Централен радиоклуб, БФРЛ

11.03

събота

1700-1959 LZT

CW/SSB

КВ турнир „Балчик–вълни–приятели“

Радиоклуб “Балчик”

08.04

втора събота на м. април

1600-1959 LZT

CW

Държавно първенство CW

БФРЛ

15.04

трета събота на м. април

1600-1959 LZT

SSB

Държавно първенство SSB
БФРЛ

19/20.11

събота/неделя преди CQWW

1200-1159 GMT

CW/SSB

LZ DX Contest

БФРЛ

 

 

 

 

BFRA

Условия за провеждане на радиолюбителските УКВ състезания,  организирани от БФРЛ – 2023 година

 

 

1. Участници.

 

Участници в УКВ състезанията могат да бъдат всички лицензирани радиолюбители. Участниците трябва да работят съгласно условията на състезанието, условията на собствената си лицензия (максимално разрешена мощност, честотен обхват и вид модулация) и в дух на спортсменство. Клубните участници трябва да използват само един инициал по време на състезанието. Не повече от един предавател на обхват може да бъде използван по едно и също време. Участниците не могат да сменят локатора си по време на състезанието.

 

2. Категории.

 

SOSB - един оператор, един обхват (за всеки един обхват)

SOMB - един оператор, много обхвати (144MHz и нагоре)

MOSB - много оператори един обхват (за всеки един обхват)

MOMB - много оператори, много обхвати (144MHz и нагоре)

FM – един оператор само FM (Само за българските участници)

 

3. Дати и време на провеждане.

 

Състезание

Начало

Край

 

Ден на радиото

                6 Май 2023

            14 UTC /17 LZT

                 7 Май 2023

            14 UTC / 17 LZT

 

LZ DX VHF/UHF Contest

                3 Юни 2023

            14 UTC / 17 LZT

 

 

                3 Юни 2023

            14 UTC / 17 LZT

 

 

LZ УКВ Полеви ден

                1 Юли 2023

            14 UTC / 17 LZT

 

 

                2 Юли 2023

            14 UTC / 17 LZT

 

 

4. Радиовръзки.

 

Всяка радиостанция може да бъде работена само веднъж, на всеки един от обхватите по време на състезанието - независимо от вида модулация и това дали тя е фиксирана, портативна или мобилна.

Ако радиостанция е работена повече от един път, то повторените връзки трябва да бъдат ясно отбелязани в дневника.

Радиовръзки, направени през активни ретранслатори, чрез отражения от Луната, cross-band, или през VoIP не се зачитат.

 

5. Обхвати, видове модулация.

 

Обхвати : 50MHz, 144MHz, 432MHz, 1296MHz, 2320MHz, 3400MHz, 5760MHz, 10576MHz съгласно честотния план на всяка една страна и препоръките на IARU R1 за честотно разпределение по видове работа.

Радиовръзките могат да бъдат направени на CW, SSB и FM.

 

6. Обмяна на информация, ропорти.

 

Рапортите между участниците в състезанието трябва да съдържат следната информация: RS или RST рапорт, пореден номер на връзката (като се започне от 001 за първата връзка) и WW Locator. Поредните номера на всеки обхват са отделни.

Пример: 59005 KN22PR за SSB или 599005 KN22PR за CW.

 

7. Точкуване

 

Точките за установените радиовръзки се начисляват по следния начин:

 

50 MHz

1 т./км

144 MHz

1 т./км

432 MHz

2 т./км

1.3 GHz

4 т./км

2.4 GHz

8 т./км

3.4 GHz

10 т./км

5.6 GHz

12 т./км

10 GHz

20 т./км

 

 

 

 

8.Дневници.

 

Дневниците на участниците в състезанието трябва да съдържат следната информация за

проведените от тях радиовръзки:

 • дата и време в UTC
 • опознавателен знак на кореспондента
 • изпратен рапорт - RS (RST) рапорт, пореден номер на връзката и локатор
 • получен рапорт - RS (RST) рапорт, пореден номер на връзката и локатор
 • брой точки

Заглавната страница на дневниците трябва ясно да показва следната информация за участниците:

• опознавателен знак

• категория

• локатор

• оператор/и - имена и опознавателни знаци

• адрес за контакт - пощенски и/или електронен

• използвана апаратура - предавател, мощност, приемник и антена

• краен резултат

Трябва да бъдат приложени отделни дневници за всеки отделен обхват.

Съдийската комисия ще обработва дневниците на състезателите само в електронен вид,

оформени в EDI-формат.

Дневниците изпращайте не по-късно от 8 (осем) дни след приключване на състезанието:

 • като прикачен файл (файлове) по електронна поща до vhf@bfra.org (в полето “Subject” изписвайте инициала на участника)

Дневници, оформени в друг формат, изпратени на хартия или след установения срок може да бъдат използвани само за контрол по решение на проверяващата комисия.

 

9.Проверка на дневниците.

 

Проверката на дневниците на участниците ще се осъществява от програма за насрещно съответствие на предадената/приета информация и човешки контрол. Заявена връзка ще бъде анулира при неправилно приемане на задължителната информация  – инициал, рапорт, пореден номер или локатор. Наказанието ще бъде само за страната допуснала грешката.  При ситуация, в която има доказателство, че предаващата станция неправилно е въвела информация в дневника си ( дата/час или инициал/локатор) то този дневник няма да се използва за целите на проверката.

 

 

10.Класиране.

 

Ще бъдат класирани само участници, които имат минимум една зачетена радиовръзка с българска станция. Класирането на участниците ще се осъществява по категории на база на крайният им резултат. Крайният резултат, по който ще се класират участниците в категориите „Много обхвати“, се формира като сбор от резултатите на отделните обхвати, без този на 50MHz.

Българските участници ще бъдат включени в класацията за всички участници и в класацията само за български състезатели.

 

11.Награди.

 

Състезателите, класирали се на челните места ще получат  дипломи в електронен формат.

 

                                                             73! Успех на всички!

 

 

 

Приложение: Примерен отчет в EDI формат:

 

[REG1TEST;1] TName=LZ DX VHF /UHF

TDate=20150606;20150607 PCall=LZ1FW PWWLo=KN12RG

PExch= PAdr1=Sofia PAdr2= PSect=SINGLE

PBand=144 MHz PClub=

RName=Alexander Karajov RCall=LZ1FW

RAdr1= ...removed!!!

RAdr2= ...removed!!!

RPoCo= ...removed!!!

RCity= ...removed!!! RCoun=Bulgaria RPhon= ...removed!!!

RHBBS= ...removed!!! MOpe1=

MOpe2= STXEq=FT817

SPowe=5. SRXEq=FT817 SAnte=SG7900 SAntH=10;500 CQSOs=9;1 CQSOP=590 CWWLs=0;0;1 CWWLB=0

CsExcs=0;0;1 CExcB=0 CDXCs=0;0;1 CDXCB=0 CToSc=590

CODXC=LZ1GJ;KN22JR;121

[Remarks] [QSORecords;9]

150606;1535;LZ7Z;1;59;001;59;043;;KN22HS;111;;;;

150606;1628;LZ1KDP;2;599;002;599;012;;KN12QP;43;;;;

150606;1633;LZ1KPW;2;559;003;599;025;;KN21DW;79;;;;

150606;1635;LZ1IQ;2;579;004;599;017;;KN12PQ;49;;;;

150606;1721;LZ1LL;2;579;005;599;006;;KN12RI;10;;;;

150606;1747;LZ4KAC;2;579;006;599;048;;KN13RD;98;;;;

150607;0733;LZ1GG;1;59;007;59;033;;KN12SF;9;;;;

150607;0755;LZ9W;1;45;008;59;045;;KN12KR;70;;;;

150607;0902;LZ1GJ;1;59;009;59;028;;KN22JR;121;;;;

 

 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР ARDF 2023

ДАТА

МЯСТО

ОРГАНИЗТОР

КОНТАКТИ

08. 09 април

Д.П. Хисаря

Христо Димитров
 LZ1XA

0884 792 871

29 – 30 април

Д.П. Шумен

Димитър Кирев

0899 615 668

13 – 14 май

Д.П. Троян

Любомир Досев

0886 124 825

08 – 11 юни

Първенство на югоизточна Европа /Балканско първество Targoviste, Romania

Targoviste

 

17 – 18 юни

Д.П. Шкорпиловци

Силвия  Багдасарова

0886 634 454

27-30 юни

Световно п-во младежи Városlőd, Hungary

 

wyac2023@mrasz.hu

03- 09 юли

Д.П. Приморско

Виктор Ценков
LZ3NN

0889 318 297

29 – 30  юли

Д.П Кюстендил

Димитър Гонев

0878 301 995

12 – 13 август

Д.П Узана

Виктор Ценков
LZ3NN

0889 318 297

27 август  -

02 септември

Световно първенство в Чехия

Виктор Ценков
LZ3NN

0889 318 297

30. 09 – 01.10

Д.П.Троян

Любомир Досев

0886 124 825

 

 

 

 

 

 

Tags: