УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 15.10.2021 - РЕШЕНИЯ

Протокол No. 13

от проведено заседание на УС на БФРЛ

 

Дата и време на провеждането

15 октомври 2021 г. от 18:30 ч. до 20:10 ч.

Място на провеждането

Офис на БФРЛ - гр. София,  ж.к. Лагера, бл. 5

Присъствали членове на УС

Виктор Ценков, LZ3NN

Иван Котев, LZ1IK

Иван Иванов, LZ1PJ

Асен Кънев, LZ2HQ
Веселин Котаров, LZ5VK

Стефан Александров, LZ1WDX

По Skype:
Руско Русев, LZ1RT

Христо Здравков, LZ1YQ

Бойчо Хаджийски, LZ1BJ

 

Присъствали членове на КС

 

Протоколчик

Веселин Котаров, LZ5VK

Присъствали гости

Панайот Данев, LZ1US

Владимир Радев, LZ1OT

Дневен ред

 1. Отворени задачи от предишните заседания на УС.
 2. Насрочване на отчетно - изборно Общо събрание на БФРЛ.
 3. Отчитане на проведените: 18-то Европейско първенство за младежи и 23-тото Европейско първенство по  радиозасичане в Банско в периода 28 август – 02 септември.
 4. Участие на българските отбори на Европейските първенства по радиозасичане в Банско и Световното първенство в Черна гора
 5. Дискусия по спортните календари по направления за 2022г.
 6. LZDX – дискусия за начините му за подобряване и условията за провеждане.
 7. Актуални въпроси за вписване на клубовете в Агенцията по вписванията и пререгистрацията им по Закона за спорта след лицензирането на БФРЛ.
 8. Разни

 

 

След дискусии и гласуване по горепосочените точки бяха взети следните решения:

 

Точка

 

Решение

Срок

Отговорен изпълнение

1.

Отворени задачи от предишните заседания на УС.

 

 • Дипломи на БФРЛ – не решен въпрос от много години. За да се реши се прие следният план:

- изготвяне на списък от необходимите КВ и УКВ дипломи;

- изготвяне на условия им;

- ангажиране на дизайнери за изготвянето им, след изпълнение на предните точки.

 

 

 

 

 

2 месеца

 

 

 

 

 

 

УС на БФРЛ, отговорници по направления, Иван Иванов, LZ1PJ

2.

Насрочване на отчетно - изборно Общо събрание на БФРЛ.

 

ПОКАНА

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ" /БФРЛ/ от членовете на сдружението свиква на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.13, ал.3 от Устава на БФРЛ Общо събрание на сдружението на 11 (единадесети) декември 2021 година от 12.00 часа в хотел „Банкя палас”, адрес: 1320 Банкя, бул. Варна 70,   

при следният дневен ред:

1. Отчет за дейността на БФРЛ през периода 20018 - 2020 год.

2. Приемане бюджет и насоки за дейността на БФРЛ за периода 2021-2023 год.

3. Избор на нови Председател, Управителен и Контролен съвет на БФРЛ.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същият ден в 13:00 часа на същото място и при същият дневен ред.

 

Гласували: 9
За: 8
Против: 1

Предложението се приема с мнозинство.

 

Приключено

LZ3NN

3.

Отчитане на проведените: 18-то Европейско първенство за младежи и 23-тото Европейско първенство по  радиозасичане в Банско в периода 28 август – 02 септември.

 

Състезанията преминаха изключително успешно на фона на Ковид обстановката и практически пропуснатия международен сезон през 2020г.. Участваха повече от 320 спортисти от 20 държави. През цялото време се спазваха всички епидемиологични мерки и всички направени тестове в края на състезанието бяха отрицателни. Подробен финансов отчет ще бъде представен пред ОС на БФРЛ в края на 2021г.

Приключено

LZ3NN

4

Участие на българските отбори на Европейските първенства по радиозасичане в Банско и Световното първенство в Черна гора

След както и в радиозасичането 2020г. беше празна от към HST мероприятия в състезанието участваха представители на 17 държави, като имаше и две извън Европа – САЩ и Алжир.
Само с трима участници България завоюва пето място в отборното класиране, благодарение на очакваното силно представяне на Теодора Карастоянова (два златни и два бронзови медал) и Николай Енчев (сребърен медал)

Приключено

LZ1PJ

5

Дискусия по спортните календари по направления за 2022г.

Отговорниците по направления ще изготвят в едномесечен срок спортните календари за 2022 година.

Ноември 2021

Отговорници по направления

6

LZDX – дискусия за начините му за подобряване и условията за провеждане.

Постъпило е предложение от LZ3FN за добавяне на 160 m обхват в LZDX Contest.

След дебати УС на БФРЛ излиза със следната позиция:

 • За 2021г. няма техническа възможност за добавяне на 160 m обхват.
 • За състезанието през 2022 ще има техническа възможност;
 • За целта се приканват всички заинтересовани да изкажат своите мнения и препоръки към организаторите на LZDX Contest.

 

 

 

 

 

 

УС на БФРЛ

LZ5VK

 

 

 

 

 

 

Януари 2022
 

7.

Актуални въпроси за вписване на клубовете в Агенцията по вписванията и пререгистрацията им по Закона за спорта след лицензирането на БФРЛ.

 

Въпреки получаване на безсрочна спортна лицензия все още има още клубове, членове на БНФРЛ, които трябва да се лицензират. Част тези клубове не са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията – срока за пререгистрация изтича след една година. На предстоящото ОС на БФРЛ за пореден път ще бъде отделено специално внимание по тези въпроси. БФРЛ може и винаги е помагала клубовете по въпросите за регистрация, пререгистрация и лицензиране.  

Края на 2022

LZ3NN

8.

Разни

 

 

 

 

8.1

Критерии за определяна на представителните отбори на БФРЛ при участие в международни прояви.

УС на БФРЛ взе следното решение:

 • Преди всяка проява свързана с изпращане на представителен отбор на БФРЛ, отговорниците по направления в разумни срокове да изготвят ясно критерии по определяне на отборите, които да се изпратят до клубовете и публикуват на страницата на БФРЛ. След изтичане на срока отговорниците по направления изготвят списък с участниците, представящи БФРЛ.

 

 

 

 

Водещ заседанието: ……………………………………..  Протоколчик: ......................................

Виктор Ценков, LZ3NN                                                    Веселин Котаров, LZ5VK

Tags: