СВИКВАНЕ НА ОС НА БФРЛ на 11 декември 2021

ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ" /БФРЛ/ от членовете на сдружението свиква на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 13, ал. 3 от Устава на БФРЛ Общо събрание на сдружението на 11 (единадесети) декември 2021 година от 12.00 часа в хотел „Банкя палас”, адрес: 1320 Банкя, бул. Варна 70,   

при следният дневен ред:

1. Отчет за дейността на БФРЛ през периода 2018 - 2021 год.

2. Приемане бюджет и насоки за дейността на БФРЛ за периода 2022-2024 год.

3. Избор на нови Председател, Управителен и Контролен съвет на БФРЛ.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същият ден в 13:00 часа на същото място и при същият дневен ред.

 

Председател на УС на БФРЛ:     Виктор Ценков, LZ3NN

Tags: