Ден на радиото

Време на провеждане: 
Събота, 4. Май 2024 - 14:00 to Неделя, 5. Май 2024 - 14:00
Описание: 

 

Участници в УКВ състезанията могат да бъдат всички лицензирани радиолюбители. Участниците трябва да работят съгласно условията на състезанието, условията на собствената си лицензия (максимално разрешена мощност, честотен обхват и вид модулация) и в дух на спортсменство. Клубните участници трябва да използват само един инициал по време на състезанието. Не повече от един предавател на обхват може да бъде използван по едно и също време. Участниците не могат да сменят локатора си по време на състезанието.

 

2. Категории.

 

SOSB - един оператор, един обхват (за всеки един обхват)

SOMB - един оператор, много обхвати (144MHz и нагоре)

MOSB - много оператори един обхват (за всеки един обхват)

MOMB - много оператори, много обхвати (144MHz и нагоре)

FM – един оператор само FM (Само за българските участници)

 

3. Дати и време на провеждане.

 

Състезание

Начало

             Край

 

 

Ден на радиото

                4 Май 2024

            14 UTC /17 LZT

                 5 Май 2024

            14 UTC / 17 LZT

 

LZ DX VHF/UHF Contest

                1 Юни 2024

            14 UTC / 17 LZT

 

 

                2 Юни 2024

            14 UTC / 17 LZT

 

LZ УКВ Полеви ден

                6 Юли 2024

            14 UTC / 17 LZT

 

 

                7 Юли 2024

            14 UTC / 17 LZT

 

4. Радиовръзки.

 

Всяка радиостанция може да бъде работена само веднъж, на всеки един от обхватите по време на състезанието - независимо от вида модулация и това дали тя е фиксирана, портативна или мобилна.

Ако радиостанция е работена повече от един път, то повторените връзки трябва да бъдат ясно отбелязани в дневника.

Радиовръзки, направени през активни ретранслатори, чрез отражения от Луната, cross-band, или през VoIP не се зачитат.

 

5. Обхвати, видове модулация.

 

Обхвати : 50MHz, 144MHz, 432MHz, 1296MHz, 2320MHz, 3400MHz, 5760MHz, 10576MHz съгласно честотния план на всяка една страна и препоръките на IARU R1 за честотно разпределение по видове работа.

Радиовръзките могат да бъдат направени на CW, SSB и FM.

 

6. Обмяна на информация, ропорти.

 

Рапортите между участниците в състезанието трябва да съдържат следната информация: RS или RST рапорт, пореден номер на връзката (като се започне от 001 за първата връзка) и WW Locator. Поредните номера на всеки обхват са отделни.

Пример: 59005 KN22PR за SSB или 599005 KN22PR за CW.

 

7. Точкуване

 

Точките за установените радиовръзки се начисляват по следния начин:

 

50 MHz

1 т./км

144 MHz

1 т./км

432 MHz

2 т./км

1.3 GHz

4 т./км

2.4 GHz

8 т./км

3.4 GHz

10 т./км

5.6 GHz

12 т./км

10 GHz

20 т./км

 

 

 

8.Дневници.

 

Дневниците на участниците в състезанието трябва да съдържат следната информация за

проведените от тях радиовръзки:

  • дата и време в UTC
  • опознавателен знак на кореспондента
  • изпратен рапорт - RS (RST) рапорт, пореден номер на връзката и локатор
  • получен рапорт - RS (RST) рапорт, пореден номер на връзката и локатор
  • брой точки

Заглавната страница на дневниците трябва ясно да показва следната информация за участниците:

• опознавателен знак

• категория

• локатор

• оператор/и - имена и опознавателни знаци

• адрес за контакт - пощенски и/или електронен

• използвана апаратура - предавател, мощност, приемник и антена

• краен резултат

Трябва да бъдат приложени отделни дневници за всеки отделен обхват.

Съдийската комисия ще обработва дневниците на състезателите само в електронен вид,

оформени в EDI-формат.

Дневниците изпращайте не по-късно от 8 (осем) дни след приключване на състезанието:

  •                 като прикачен файл (файлове) по електронна поща до     vhf@bfra.org (в полето “Subject”                   
  •                 изписвайте инициала на участника)

Дневници, оформени в друг формат, изпратени на хартия или след установения срок може да бъдат използвани само за контрол по решение на проверяващата комисия.

 

9.Проверка на дневниците.

 

Проверката на дневниците на участниците ще се осъществява от програма за насрещно съответствие на предадената/приета информация. Заявена връзка ще бъде анулира при неправилно приемане на задължителната информация  – инициал, рапорт, пореден номер или локатор. Наказанието ще бъде само за страната допуснала грешката.  При ситуация, в която дневник на станция води до масово  анулиране на връзките на кореспондентите си, то този дневник ще бъде дискваливициран и няма да се използва за формиране на крайното класиране.

 

 

10.Класиране.

 

Ще бъдат класирани само участници, които имат минимум една зачетена радиовръзка с българска станция. Класирането на участниците ще се осъществява по категории на база на крайният им резултат. Крайният резултат, по който ще се класират участниците в категориите „Много обхвати“, се формира като сбор от резултатите на отделните обхвати, без този на 50MHz.

Българските участници ще бъдат включени в класацията за всички участници и в класацията само за български състезатели.

 

11.Награди.

 

Състезателите, класирали се на челните места ще получат  дипломи в електронен формат.

 

 

                                                              73! Успех на всички!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: Примерен отчет в EDI формат:

 

[REG1TEST;1] TName=LZ DX VHF /UHF

TDate=20230606;20150607 PCall=LZ1FW PWWLo=KN12RG

PExch= PAdr1=Sofia PAdr2= PSect=SINGLE

PBand=144 MHz PClub=

RName=Alexander Karajov RCall=LZ1FW

RAdr1= ...removed!!!

RAdr2= ...removed!!!

RPoCo= ...removed!!!

RCity= ...removed!!! RCoun=Bulgaria RPhon= ...removed!!!

RHBBS= ...removed!!! MOpe1=

MOpe2= STXEq=FT817

SPowe=5. SRXEq=FT817 SAnte=SG7900 SAntH=10;500 CQSOs=9;1 CQSOP=590 CWWLs=0;0;1 CWWLB=0

CsExcs=0;0;1 CExcB=0 CDXCs=0;0;1 CDXCB=0 CToSc=590

CODXC=LZ1GJ;KN22JR;121

[Remarks] [QSORecords;9]

230606;1535;LZ7Z;1;59;001;59;043;;KN22HS;111;;;;

230606;1628;LZ1KDP;2;599;002;599;012;;KN12QP;43;;;;

230606;1633;LZ1KPW;2;559;003;599;025;;KN21DW;79;;;;

230606;1635;LZ1IQ;2;579;004;599;017;;KN12PQ;49;;;;

230606;1721;LZ1LL;2;579;005;599;006;;KN12RI;10;;;;

230606;1747;LZ4KAC;2;579;006;599;048;;KN13RD;98;;;;

230607;0733;LZ1GG;1;59;007;59;033;;KN12SF;9;;;;

230607;0755;LZ9W;1;45;008;59;045;;KN12KR;70;;;;

230607;0902;LZ1GJ;1;59;009;59;028;;KN22JR;121;;;;

Тип на събитието: